-->

مخدر عام

سعر و دواعى إستعمال حقن بروبوفول propofol مخدر
سعر ودواعي استعمال فلوثان Fluothane محلول مخدر
سعر ودواعي استعمال بخاخ ليدوكايين Lidocaine مخدر موضعي

المتابعون